Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca wpisanym w dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 176 prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z adresem korespondencyjnym Tylice 12, 59-900 Zgorzelec, zwanym dalej „Związkiem Wyznaniowym”.

Każdego użytkownika Witryny https://wyznawcyslonca.ws obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https;//wyznawcyslonca.ws (zwana dalej: „stroną”). Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj tej strony. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 5, art 6 ust. 1 lit. b i f, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). 

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. 

I. Rodzaj zbieranych przez Związek Wyznaniowy danych osobowych. 

Z chwilą wypełniania Ankiety zgłoszeniowej lub Deklaracji Członkowskiej na naszej stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Związek Wyznaniowy swoich danych osobowych, obejmujących: 

a) aktywny adres konta poczty elektronicznej,

b) imię, nazwisko, 

c) numer telefonu, 

d) adres miejsca zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu i/lub nr mieszkania. 

e) nr PESEL 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp. 

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail: sekretariat@wyznawcyslonca.ws przekazujesz nam swoje dane osobowe, które są przechowywane w siedzibie Związku Wyznaniowego Tylice 12, 59-900 Zgorzelec. 

II. Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest Związek Wyznaniowy Wyznawcy Słońca wpisany w dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 176 prowadzonym przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydawca strony wyznawcyslonca.ws. Dane osobowe będą przetwarzane przez Związek Wyznaniowy z siedzibą w: Tylice 12, 59-900 Zgorzelec. 

III. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych. 

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Związkowi Wyznaniowemu rozpocząć procedowanie przyjęcia w poczet członków świeckich oraz osób duchownych oraz umożliwia kontakt i wymianę informacji w trakcie. 

Podanie danych na stronie wyznawcyslonca.ws jest dobrowolne. 

Prowadząc naszą działalność religijną korzystamy z kontaktów osób, które interesują się naszą działalnością. Dane osobowe służą nam do: 

1) wysyłania korespondencji mailowej oraz pocztą tradycyjną; 

2) wysyłania dokumentów do dalszego procedowania administracyjnego kandydatów;

3) tworzenia wewnętrznych dokumentów administracyjnych; 

4) wysyłania informacji oraz materiałów promocyjnych, 

IV. Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów dla których te dane są przetwarzane. Związek Wyznaniowy wskazuje jednakże, iż nie będzie to okres dłuższy niż 5 lat licząc od daty wystąpienia czy wykluczenia ze Związku Wyznaniowego lub utraty statusu przyjaciela Związku Wyznaniowego. 

Państwa dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

V. Komu udostępniamy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe nie są udostępniane. 

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. 

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszej działalności administracyjnej w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do

zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione. 

VI. Zmiany danych osobowych. 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. 

Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Związku Wyznaniowego o zmianie danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@wyznawcyslonca.ws

VII. Proces wyrejestrowania. 

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Związku Wyznaniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@wyznawcyslonca.ws

W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się ze Związkiem Wyznaniowym, jeśli nie chcecie otrzymywać od nas kolejnych informacji, o których mowa w pkt. III. 

Możecie Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych przez Państwo danych osobowych, a Związek Wyznaniowy zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia, za wyjątkiem danych których przechowywanie jest niezbędne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane te nie będą przetwarzane ale zostaną zarchiwizowane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Po usunięciu Państwa danych z bazy Związku Wyznaniowego lub ich ewentualnemu zarchiwizowaniu, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością. 

VIII. Jakie macie Państwo prawa? 

Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych. 

Prawo dostępu do Państwa danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń). 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sekretariat@wyznawcyslonca.ws. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)). 

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek). 

Strona wyznawcyslonca.ws może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki

cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Związku Wyznaniowego i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Związku Wyznaniowego, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. 

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony wyznawcyslonca.ws mogą przestać być dostępne. 

X. Reklamacje. 

Mają Państwo prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności. 

Reklamacje można składać maile na adres: sekretariat@wyznawcyslonca.ws

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane. 

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Związek Wyznaniowy. 

XI. Jak można się z nami skontaktować? 

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: sekretariat@wyznawcyslonca.ws

XII. Postanowienia końcowe. 

Związek Wyznaniowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach strony https://wyznawcyslonca.ws 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Związkiem Wyznaniowym wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@wyznawcyslonca.ws

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a Związkiem Wyznaniowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.